Designed by Сайт города Читы

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО  НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Опубликовано в Документы

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЛІНК ГРУП», ідентифікаційний код 39866440, в особі деректора Ситниченко Тетяни Іванівни, щодіє на підставі Статуту,  надалі за текстом «Провайдер», опубліковує даний Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу Абонентів.

 

 

          1.ПРЕДМЕТ І ЦІЛЬ ДОГОВОРУ

1.1. Провайдер надає абонентові послуги з цілодобового доступу мережі Internet (надалі - «Мережа») надалі за тестом – «Послуги».

Повний перелік Послуг, надання яких можливо в рамках даного Договору, їх характеристика, порядок надання й вартість визначені в діючих Прейскурантах Провайдера і Правилах користування телекомунікаційними послугами. 

Ознайомитись з прейскурантами і правилами користування телекомунікаційними послугами, одержати додаткову інформацію можна на сайті Провайдера: www.ukr-link.net  або в уповноважених представників  Провайдера або за телефоном: 044.364.00.89.

Абонент користується Послугами й оплачує їх відповідно до умов цього Договору.

 

          2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

2.1. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззаперечного акцепту (прийняття) умов даного Договору є підписання Абонентом заяви про приєднання до Договору наведеної в Додатку №1 до даного Договору (надалі – Заява).

Одержати необхідну консультацію можна за телефоном: 044.364.00.89 або в уповноважених представників Провайдера за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Миру 50.

З моменту здійснення процедури реєстрації/перереєстрації або підписання заяви про приєднання до Договору Абонент автоматично приймає умови Договору і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. 

Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата підписання Заяви. 

2.2. Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акценту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Провайдера. 

З моменту підписання Заяви та оплати Послуг фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.

Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

2.3.  Фізична або інша  особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується в тексті Договору «Абонент».

2.4. За бажанням Абонента Провайдер може надати йому письмову форму Договору.

 

          3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Провайдер зобов’язується:

3.1.1. Надавати Абонентові оплачені ним послуги відповідно до умов Договору.

3.1.2. Вести особовий рахунок Абонента з відображенням на ньому інформації, що стосується виконання умов Договору (перелік і вартість наданих Абонентові послуг, підсумковий баланс взаємних розрахунків за Договором, реквізити абонента та ін.). Надавати Абоненту можливість ознайомитись зі станом його Особового рахунку.

3.1.3.Здійснити перерахунок оплати за ненадані послуги.

3.2. Абонент зобов’язується:

3.2.1.Надати достовірні відомості (реквізити) при підписанні Заяви, а також вчасно інформувати про їх зміну в письмовій формі.

3.2.2. Надати згоду Провайдеру на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закон України «Про захист персональних даних».

3.2.3. Користуватися, наданими Провайдером, послугами в суворій відповідності з умовами даного Договору та правил користування послугами, які є невід’ємною частиною Договору.

3.2.4. Вчасно знайомитися зі станом свого Особового рахунку та з інформацією, що опубліковується для Абонентів, на будь-якому із зазначених джерел: на сайті Провайдера, у співробітників Провайдера, або в офісі Провайдера, адреса якого зазначена в Договорі. 

3.2.5. Вчасно, шляхом внесення авансових платежів, сплачувати замовлені абонентом Послуги відповідно до умов викладених в розділі 4 Договору.

3.2.6. Приймати всі необхідні міри, спрямовані на забезпечення цілісності абонентської ділянки Мережі (ділянка Мережі, що йде від Абонента до розподільчої коробки-порту), а у випадку його поломки (пошкодження) – зробити ремонт за власний рахунок виключно за допомогою співробітників Провайдера. 

3.2.7. Повідомляти про ушкодження в Мережі Провайдера за телефоном: 044.364.00.89

3.2.8. При здійсненні будь-яких дій, пов’язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті Послуг, обов’язково вказувати привласнений Абонентові Провайдером номер Заяви.

3.3. Провайдер має право: 

3.3.1. Змінити склад, порядок і умови надання Послуг з обов’язковим повідомленням абонента шляхом опублікування інформації у вищезазначених джерелах не менше ніж за 30 (тридцять) днів до впровадження таких змін.

У випадку виникнення обставин, що не залежить від Провайдера (виходу з ладу устаткування, відключення електроживлення, інших випадках), склад наданих послуг  може бути змінений без попереднього повідомлення Абонента. В цьому випадку Провайдер поновлює надання Послуг протягом 1 (одного) робочого дня з моменту усунення вищевказаних обставин. 

3.3.2. При проведенні робіт,  пов’язаних з ремонтом і настроюванням окремих вузлів мережі призупинити надання Послуг,  з обов’язковим повідомленням Абонента не менш ніж за тиждень, шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених у цьому Договорі, а у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях – без попереднього повідомлення.

3.3.3. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному нижче. 

3.3.4. Змінювати ціни й тарифи на Послуги. Провайдер зобов’язаний інформувати Абонента про такі зміни не менше як за 30 (тридцять) днів до їх впровадження шляхом публікації інформації у вищезгаданих джерелах, або іншим доступним для Провайдера способом.

3.3.5. Провайдер має також інші права та обов’язки, передбачені Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання телекомунікаційних послуг, а також іншими нормативними актами в сфері телекомунікації. 

3.4. Абонент має право:

3.4.1. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному в Договорі.

3.4.2. На повернення Провайдером невикористаної частини сплачених коштів у разі відмови від попередньо оплачених послуг в односторонньому порядку. Повернення коштів здійснюється на підставі  письмового звернення Абонента.

3.4.3. Призупинити дію даного Договору, з обов’язковим письмовим повідомленням Провайдера протягом одного робочого дня, що спричиняє припинення Послуги до моменту подачі Абонентом письмової заяви про поновлення дії цього Договору.

3.4.4. Знати про місцезнаходження бази даних, отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних.

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Повний перелік Послуг, надання яких можливо за даним Договором, і їхня вартість визначена в діючих тарифах Провайдера.

4.2. Оплата Послуг Провайдера здійснюється абонентом завчасно методом сплати на рахунок Провайдера  авансових платежів.

4.3. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Провайдера є моментом оплати Послуг.

4.4. Інформація про здійснені Абонентом платежі, а також про вид, обсяг і вартість наданих Абонентові Послуг зазначається на особовому рахунку Абонента. 

4.5. Одержання Провайдером платежу від Абонента відображається на його особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуги Абонентові відображається на його Особовому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Провайдером Послуг.

4.6. Абонент зобов’язаний самостійно проводити авансові платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс його Особового рахунку залишився позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

4.7. Провайдер може відмовити Абоненту в надані послуг у випадку, наявності у Абонента заборгованості перед Провайдером.

4.8. Абонент може самостійно здійснити призупинення послуги для цього потрібно з свого комп’ютера зайти в «особистий кабінет» на сайті Провайдера  my.ukr-link.net та натиснути кнопку «призупинити послугу».

4.9. Провайдер не несе відповідальності за те, що Абонент не натиснув кнопку «призупинити послугу» та не здійснює таке натискання замість Абонента.

 

5. ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною угодою Сторін.

5.2. Абонент має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір з попереднім письмовим повідомленням Провайдера за 30 (тридцять) днів до дати його розірвання, без зазначення причин розірвання за умов відсутності заборгованості Абонента перед Провайдером.

5.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору за ініціативою Абонента, Провайдер протягом 30 (тридцяти) днів з моменту одержання письмового повідомлення Абонента повертає останньому кошти за фактично ненадані послуги.

5.4. Провайдер вправі розірвати даний Договір за власною ініціативою в односторонньому порядку з попереднім повідомленням Абонента за 30 (тридцять) днів до бажаної дати розірвання шляхом опублікування зазначеної інформації у вище повідомлених джерелах або шляхом надіслання індивідуального повідомлення Абоненту.

5.5. Провайдер може змінювати умови цього Договору  попередивши Абонента не менш ніж за 30 (тридцять) днів до впровадження змін шляхом опублікування інформації у зазначених джерелах або іншим доступним для Провайдера способом. Використання й оплата Абонентом послуг, після опублікування змін та набрання ними чинності, є незаперечним фактом безумовного прийняття Абонентом всіх внесених Провайдером змін (акцепт змін).

Датою прийняття всіх внесених Провайдером змін у даний Договір є дата оплати послуг, що була зроблена Абонентом після опублікування провайдером змін у вищевказаних джерелах.

5.6. Абонент може розірвати даний Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані провайдером зміни або з інших причин, попередньо письмово повідомивши Провайдера про це за 30 (тридцять) днів до бажаної дати розірвання даного Договору.

5.7. Провайдер може розірвати  Договір у випадку порушення Абонентом його умов. Абонент зобов’язаний у тижневий строк з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Провайдеру збитки.

 

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Провайдер не несе відповідальність перед Абонентом за невиконання або неналежне використання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Провайдера і які не можна було передбачити або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Провайдера по наданню послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго; землетруси, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха, оголошену або фактичну війну, навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності устаткування Провайдера або неможливості якісного надання своїх Послуг.

 

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку виникнення не врегульованих претензій між Сторонами, кожна з них може захищати свої порушені права і порядку, встановленому положенням діючого Законодавства України.

7.2. Провайдер надає Послуги й виконує інші обов’язки за Договором особисто або із залученням третіх осіб.

7.3. Дії, пов’язані підписанням Заяви, прийомом платежів від Абонента, консультаційно-довідковим обслуговуванням, наданням доступу до особового рахунку здійснюються уповноваженими Представниками, що діють від імені Провайдера. Представник при здійсненні своєї діяльності зобов’язаний надати для огляду посвідчення співробітника Провайдера (з фотокарткою співробітника).

7.4. Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткові послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.

7.5.  Абонент особисто використовує надані йому Послуги. Передача або надання будь-яких Послуг третім особам з використання наданих Абонентові Послуг Провайдером допускається винятково на підставі окремих письмових угод з Абонентом, що є невід’ємними частинами цього Договору.

7.6. Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний із ініціативи кожної зі Сторін відповідно до Розділу 5 даного Договору.

7.7. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів або відповідно  до норм діючого законодавства України.

7.8. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов’язані  в 10 (десяти) денний строк повідомити про це один одного.

                                            

 

  дата публікації цього  Договору на сайті Провайдера  01.02.2016р.

 

 

Директор ТОВ «УКРЛІНК ГРУП»                                   ______________    Т.І. Ситниченко